Open Dojo filosofie

Onze dojo is een plaats van samenkomst en onderricht voor het ontwikkelen van een lichaam-geest connectie d.m.v. het trekken en bewegen van het Japanse langzwaard.

Om de weg van het Japanse langzwaard te begrijpen zal er ook getrainend worden met andere ‘wapens’ om strategische, tactische en dynamische principes te verduidelijken en te doorgronden. Elke wapentraining gaat vooraf met een training in ongewapende technieken, dit ook om de relatie tussen ‘gewapende’ en ongewapende’ technieken en strategieën te verduidelijken.

Respect en aandacht voor iedereen
In Open Dojo wordt geen vechtsport beoefend in competitief verband. Er wordt wel gesparred met een partner om je eigen zwakke en sterke punten op een lichaams-praktische manier te verbeteren. Dientegevolge beoefenen wij ook geen eindeloze stijlpatronen van herhaling om vaardig te worden in een specifieke zwaard stijl. Maar zijn wij altijd als gehele groep of in partneroefeningen bezig onze ‘persoonlijke’ technieken te ontwikkelen, ieder op haar of zijn niveau wat op dat moment haalbaar is.

We leven niet in het verleden
In Open Dojo wordt de Budo terminologie in ere gehouden. Het begrip Budo is beter bekend als een verzamelnaam voor de modernere Japanse vechtkunsten zoals Judo en Karate van na de Tweede Wereldoorlog die uiteindelijk zijn uitgewaaierd over de gehele wereld. Het is in de geest van Budo dat in Open Dojo het Japanse langzwaard onderwezen wordt. Maar zoals Budo niet opzichzelf stond in haar ontwikkeling zo leent Open Dojo ook van tradities en concepten uit andere culturen en inzichten. Dit is volgens Open Dojo nodig in deze huidige tijd omdat het teruggrijpen of het beoefenen van oude krijgskunsten zonder rekening te houden met verbeterde inzichten in kennis-overdracht op didactisch en lichamelijk vlak leid tot een dogmatische verzameling van quasi-religieuse bewegingsprincipes en overtuigingen die nooit in hun oorspronkelijke context herbeleefd of getoetst kunnen worden in deze huidige tijd op een praktische, verifieerbare manier. Traditionele overlevering heeft vooral een cultureel statische waarde waarnaar het individu zich voegt. In dit opzicht is krijgskunst beoefening werkelijk religieus van karakter en kan men dus ook nooit boven het kopieëren van louter lichaamstechnieken uitstijgen als zodanig.
De nostalgie en verering van hoe het was heeft niets met modern Budo te maken en doet eerder afbreuk tot zelfontplooing dan dat het tot kwalitatieve verbetering en verruiming van inzicht leid ten einde om de vruchten van gezonde beoefening van Budo te plukken.
Hoe uniek de Japanse krijgskunsten ook mogen zijn of gepropageerd worden in relatie tot de geschiedenis en cultuur van Japan in de verschillende perioden van Japan haar ontwikkeling, de mens als homo universales is een eenduidig wezen als het gaat om het verkrijgen van strategisch inzicht door middel van welke (krijgs)cultuur dan ook. En nog meer in het oog springt de universele gedragingen van het lichaam opzich door de tijden heen. De verschillende omgevingen van een mens of groep mensen maken dat er zoveel verschillende culturen zijn. En daarmee verschillende inzichten en ook subjectieve belevingen en uitingen van strategie m.b.t. lichaamsbeweging in een martiale context. Toch zullen er meer overeenkomsten dan verschillen zijn. Dit maakt de dialoog tussen verschillende krijgskunsten, Oosterse en Westerse, inzichten mogelijk als het gaat om krijgskunst en strategie in relatie tot martiale lichaamskennis.

Kennis en ervaring
Er zijn drie peilers voor een helder inzicht en kennis in martiale kunsten. A) Verdieping in geschiedenis (en niet alleen in martiale geschiedenis). B) Mogelijkheid tot zelfreflectie in het dagelijks leven (op ethisch en emotioneel gebied). C) Het willen ontplooien van een lichaam-geest connectie, niet enkel met het verrijken van intellectuele kennis op dit gebied maar het willen werkelijk ‘invoelen’ van dit principe.

Geen verering maar lering
Open Dojo grijpt terug naar universele principes en waarden zonder afbreuk te doen aan de essentie van het klassiek Budo. Geen verering van het oude, maar gedegen onderzoek met respect voor elke traditie. In Open Dojo gebruiken we een eerlijke benadering wat zelfverdediging en uitgangspunten betreft. Het principe bestaat uit het door onderzoeken middels ‘gesimuleerde fysieke strijd’ ervaringskundig te worden van je eigen lichaam-geest connectie op jouw eigen niveau. De waarde bestaat uit een creatieve benadering van het ‘martiale vraagstuk’ omdat we in Open Dojo de overtuiging hebben dat spontaniteit, creativiteit, positivisme en openheid de essentie zijn tot groei in Budo mentaal en fysiek en praktisch uitvoerbaar.

Praktijk en filosofie
De ondersteuning van dit onderzoek komt uiteraard uit Budo filosofie en geschiedenis. Een moedige geest, lichamelijke techniek en strategisch inzicht zullen worden getest door middel van sparren (kumitachi). Wat didactiek betreft zal er gegrepen worden uit moderne coachings filosofie. Ditzelfde geld voor de manieren die er zijn om voort te bewegen lichamelijk. Deze inzichten komen niet alleen uit oudere krijgskunsten maar zeker ook uit moderne dynamische lichaamsdynamiek. Het doel van Open Dojo is om de beoefenaar in te doen laten zien dat zij of hij zijn eigen leraar kan zijn om tot vervolmaking te komen als het gaat om de lichaam-geest connectie. Het Japans zwaard heeft in deze laatste een belangrijke functie die niet louter praktisch van aard is.

De praktische kant van het Japanse langzwaard is dat je vooral leert houwen en snijden. Met de kortere wapens steken we vooral. Beide methoden zullen beoefend worden maar het meest herkenbaar wordt de lichaam-zwaard dynamiek in de snijdende en houwende bewegingen. Waar andere scholen de nadruk leggen op een techniek in de abstractie van verstilde momenten of flitsende zwaard-pols technieken, is bij ons het zeer belangrijk dat het lichaam het begin en eindpunt is van de techniek, en niet het zwaard of de punt van het zwaard. Uiteraard in strategische context is geen methode belangrijker dan de andere. Maar voor training is het onderscheid maken en voelen tussen lichaam met zwaard enerzijds en zwaard zonder lichaamsdynamiek anderzijds essentieel binnen
Open Dojo.

De filosofische kant is dat het hanteren van het Japanse langzwaard, ook al is het een replica of een oefenwapen van welk soort materiaal dan ook, dat je bewust bent van het feit dat je met het hanteren van een wapen ethisch en moreel gezien een hoge graad van controle en zelfbewustzijn vereist is. Vaak tref je bij beoefenaars van martial arts of vechtsporten mensen aan die het over niets anders hebben dan het vakkundig pijn doen van de ander. Juridisch gezien maar ook geestelijk gezien betreed je een duister pad als je het geweld in jezelf niet weet te kanaliseren. Het leren van een martiale kunst, kan nooit zonder bewustwording van en ontwikkeling in ethisch en moreel besef. (Zie ook de 3 peilers m.b.t. zelfreflectie). Dit geld uitermate voor een ‘gewapende’ martial art. Als je het begrip Budo vertaald zou je inderdaad kunnen zeggen dat gevechtskunde een conflict tot een einde kan brengen nog voor het begint. Ook dit is een van de hoogste principes van het trekken van het Japanse langzwaard (iai-do).

Eerlijk zijn over het jezelf kunnen verdedigen
De overmatige nadruk op weerbaarheid zoals bij concepten rondom ‘zelfverdedigingsscholen’ of zelverdedigingstechnieken kunnen voor een vernauwing zorgen op het Budo perspectief. Om maar niet te spreken dat haast alles wat binnen de dojo getrained wordt niet alleen juridisch onbruikbaar is maar ook praktisch haast nooit tot zijn recht komt. Een beoefenaar van martial arts is niet automatisch een heldhaftige straatvechter. Hier zijn onderzoeken naar gedaan maar helaas wordt de martial arts beoefenaar en of vechtsportbeoefenaar vaak nog opgezadeld met overtuigingen en indoctrinaties van leraren die vaak minder valide zijn als ze lijken. Een eerlijk verhaal is onontbeerlijk. Uiteraard is er fysiek contact in Open Dojo. Je zult een slag, stoot of trap ontvangen. En ook al zullen sommige technieken gaan over verdediging of aanvallen, er zal nooit geasumeerd worden dat je je ermee kan verdedigen op straat. Echter de mentale en fysieke training door middel van beoefening van zwaardkunst kan er wel voor zorgen dat je weet wat je lichaam kan zolang je je bewust bent en vertrouwen hebt in het tactisch en strategisch inzetten van je lichaam. Dat is waar wij binnen Open Dojo aan trachten te werken.

Lichaam en strategie
Opzichzelf heeft een plan geen nut. Een plan in relatie tot strategie heeft alleen maar nut als er tegenwerking komt. Vandaar dat een speler van het schaakspel een zet doet en moet wachten op een tegenzet. Er wordt uitgegaan van gelijkwaardige beginwaarden. Als twee mensen praten heb je een dialoog. Als een van de twee enkel praat heb je een monoloog. Zo is het ook in zwaardkunst. Met 1 groot verschil in uitvoering. Het treffen van de trainingspartner zonder geraakt te worden. Er wordt in feite doorelkaar gepraat. Deze ‘onvoorspelbare’ chaos is het meest trainbaar in sparren. Hoe mooi een martial art er ook uit ziet aan de buitenkant en vernuftig inzichzelf verkeerd, zonder sparren is het een geregiseerd theaterstuk met hier en daar een improvesatie. Daarom heeft een plan inzichzelf geen nut. Ditzelfde geld voor kracht. Als je het niet op het juiste moment inzet is het nutteloos. Daarom heeft kracht geen nut. Vorm staat nooit opzichzelf. Evenmin als kracht. Beiden inzichzelf zijn nutteloos in relatie tot strategie. Behoud van vorm en of kracht betekend verkramping in het lichaam en de geest. Het maakt niet uit welke je als sterker ziet. Uiteindelijk is er geen duidelijke scheiding tussen lichaam en geest. Mocht je deze apart van elkaar ervaren zul je de relatie tussen intentie, vorm en kracht niet kunnen voelen.

De oefeningen binnen Open Dojo zijn gericht op verschillende manieren van lichaams-zwaartepuntverplaatsing. En er wordt veel geoefend op lichaam-zwaard techniek. Er zijn scholen die onderscheid maken tussen zwaard eerst, en dan lichaam of andersom. Ons vertrekpunt is in navolging van de school waarin ik als trainer onderricht heb gehad, lichaam als eerste en dan zwaard. Doch wederom, in relatie tot strategie is dit vrij onbelangrijk. Wel is het zo dat de ervaringskennis in het lichaam zit, en niet in het zwaard als object. Vandaar dat men ook zou kunnen zeggen: Geest – Lichaam – Zwaard – (Lichaam – Geest).

Uniek concept van Open Dojo
Binnen Open Dojo is je trainingspartner belangrijker dan degene die de training geeft. De opzichter van een bouwkeet kan redigeren maar als de arbeiders niet samenwerken komt er van een goede constructie weinig terecht. Daarom is het punten willen scoren niet het voornaamste. De manier waarop je scoort, niet scoort of verdedigd zegt uiteindelijk hoe je communiceert met de ander. Deze fysiek-mentale skill is als hij tot rijping komt een verworvenheid die je mee kunt nemen in het dagelijks leven! Deze mogelijkheid van ontwikkelen is een facet van Budo training die vaak onderbelicht wordt bij andere krijgskunsten of vechtsporten. Bovenop het feit dat binnen Open Dojo ruimte is voor authentieke doelen binnen het creatieve kader is het een unieke setting. Ongeacht of een Vechtsportschool competitie bedrijft, de manifestatie van ego polijsten ligt altijd op de loer. Dat is een groter nadeel dan je denkt wil je echt de lichaam-geest connectie voelen op een niet destructieve manier. Aan de andere kant hebben vooral tai-chi en yoga scholen niet de mogelijkheid om directe communicatie middels fysieke uitdaging met een tegenstander als spel of test aan te bieden daar zij zoals het vorm-iaido geen template hiervoor hebben. Daarom zijn zij zwak in het dagelijks leven als het gaat om ervaring op het gebied van conflictbeheersing in fysieke zin. Uiteraard zijn de full contact scholen excellent in de fysieke ervaring an sich maar ook bij een verworven fysiek mentale gesteldheid kan door het inzetten van fysieke kracht (vooral als reflex) tot onherstelbare schade lijden, voor jezelf en de ander.

Benefits van trainen, ervaren van geluk
De voornaamste reden om bij Open Dojo te trainen is om fysiek en mentaal behendig te worden middels creatieve en moderne inzichten met filosofische concepten uit het Japanse Budo. Ervaringen binnen Open Dojo kunnen zeker leiden tot acceptatie, zelfreflectie en betere communicatieve vaardigheden. Niet alles (aan jezelf) in het leven is maakbaar. Maar het ervaren van de lichaam-geest connectie kan zeker wel geluksbeleving teweegbrengen in het hier en nu.

Osu

Jeroen Y. Sikkema
trainer iaido & kenjutsu